ബിരുദാനന്തര / ബിരുദതല പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർവകലാശാലാ വിജ്ഞാപനം ഇതുവരെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടില്ല.
ദയവായി കാത്തിരിക്കുക.

NB:സർവകലാശാല വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ഇതേ ലോഗിൻ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് താങ്കൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല.